К основному содержимому

Безкоштовна доставка в АТБ з Visa

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

проведення рекламної акції «Безкоштовна доставка онлайн-замовлень з Visa»

(надалі за текстом поіменовані – «Правила» та «Акція» відповідно)

 

Організатор Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ», адреса: 49000, м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 40, код ЄДРПОУ: 30487219 (надалі ─ «Організатор»).

Партнер Акції: Visa International Service Association, 900 Metro Center Blvd, Foster City, CA 94404 надалі – «Партнер»).

Логістичний партнер Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Айпост Прогрес», адреса:

03150, м. Київ, вул. В. Тютюнника, 5А, код ЄДРПОУ: 41988842 (надалі – «Логістичний партнер»). Для проведення Акції Організатор, Логістичний партнер та Партнер мають право залучати третіх осіб. 

 

1.Термінологія Акції та загальні умови Акції

1.1. У цих Правилах застосовуються такі терміни та визначення:

Рекламна акція «Безкоштовна доставка онлайн-замовлень з Visa» або «Акція» – рекламний захід, спрямований на привернення уваги необмеженого кола осіб до послуг, які надає Організатор під торговельною маркою «АТБ» для збільшення кількості активних користувачів сайту atbmarket.com, а також збільшення обсягу продажів товарів Організатора.

Гарантоване заохочення або Заохочення – Заохочення Учасників Акції, право на отримання якого здобувають Учасники за умови виконання Правил Акції.

Територія проведення Акції – територія України, за винятком тимчасово окупованої території та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень через збройну агресію Російської Федерації проти України. Виключення щодо Території проведення Акції введені з міркувань безпеки мешканців цих регіонів і фактичної можливості діяльності Організатора, Партнера та Логістичного партнера на зазначеній території, через глобальну мережу Інтернет засобами сайту www.atbmarket.com, з урахуванням особливостей мережі Інтернет.

Учасник Акції – дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України), яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, які виконали всі необхідні умови для участі в Акції та є держателями платіжних карток Visa®, емітованих банками України (надалі – «Картка»).

Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участі в Акції:

- особи, які не виконали умови цих Правил.

Сайт Організатора – вебсайт за адресою в мережі інтернет: atbmarket.com

1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1. Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміна проводиться відповідно до тексту Правил. За відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: насамперед – законодавством України, і в подальшому – звичаями ділового обороту.

1.3. Логістичний партнер Акції надає послуги з організації доставки замовлень відповідно до Правил використання,               що         розміщені          в             мережі                інтернет             за посиланням: https://ipost.ua/info4ap/client/regulations.html, Публічним Договором про надання, що розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://ipost.ua/info4ap/client/offer.html Логістичний партнер Акції має право самостійно змінювати Умови надання послуг та Публічний Договір про надання послуг з організації доставки замовлень шляхом розміщення оновлених документів за зазначеними в  цьому пункті Правил посиланнями в мережі Інтернет.

1.4. Логістичний партнер не є організатором (співорганізатором) чи виконавцем Акції та надає послуги лише з організації доставки замовлень відповідно до умов укладеного договору з Організатором Акції та договору з Учасником Акції.

 

 

2.Строк проведення Акції

2.1. Строк проведення Акції: з 06.12.2023 року по 31.12.2023 року включно. Акційна пропозиція діє з 00:00 год. по 23:59 год. (далі – «Період проведення Акції») та стосується всіх замовлень, які було прийнято Логістичним партнером Акції згідно з умовами цих Правил у зазначені вище календарні дати.

 

3.Інформаційна підтримка Акції

3.1. Ці Правила Акції розміщуються на Сайтах Організатора atbmarket.com (надалі – «Сайт Організатора») і Партнера Акції visa.com.ua

3.2. З усіх питань, що стосуються участі та проведення Акції, Учасники можуть звертатись до служби підтримки Організатора за телефоном: 0 800 500 415 з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 22:00 протягом Періоду проведення Акції.

3.3. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі в разі їх затвердження Організатором. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на Сайті Організатора, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

3.4. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Організатора/Логістичного партнера/Партнера, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані виходом з ладу Сайту Організатора внаслідок дії шкідливих програм, несправностями в мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу Сайту Організатора, технічними несправностями Сайту Організатора або з будь-якої іншої причини, яка є поза межами контролю Організатора та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

 

4.Умови участі в Акції

4.1. Для участі в Акції необхідно щонайменше в одну з дат протягом Періоду проведення Акції:

зробити щонайменше 1 (одне) замовлення на сайті atbmarket.com на суму від 1000,00 грн (одної тисячі гривень 00 копійок) та більше, і вагою, що не перевищує 20 (двадцять) кг, оплатити його з використанням Картки Visa та автоматично отримати Гарантоване заохочення, вказане в п. 5.1. Правил. Учасник повинен ознайомитися з Умовами надання послуг та Публічним Договором про надання послуг з організації доставки замовлень з боку Логістичного партнера.

4.2. Не відповідають умовам Акції:

  • операції, які було здійснено в інші дні та час, ніж визначено у п. 2.1. цих Правил;
  • операції з використанням будь-яких інших карток, окрім Карток Visa;
  • операції, які було здійснено не через сайт atbmarket.com

4.3. Логістичний партнер Акції має право відмовити Учаснику Акції в разі невиконання Учасником Акції умов документів, що визначені п. 1.3. цих Правил. Організатор, зокрема за поданням Логістичного партнера Акції, має право відмовити в наданні Заохочення, а також заборонити подальшу участь в Акції без пояснення причин будь-якій особі, яка вчиняє шахрайські дії або дії, покликані отримати неправомірну вигоду від участі в Акції, або ж діє іншим чином, порушуючи положення цих Правил.

  1. Беручи участь в Акції, Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та з документами, перелік яких визначено в п. 1.3. Правил, і свою повну та безумовну згоду з ними.
  2.  
  3. Логістичний партнер Акції та будь-які його афілійовані особи не є організаторами, співорганізаторами Акції та не несуть відповідальності за дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора щодо проведення Акції та виконання цих Правил.
  4.  
  5. Документи та інформація, посилання на які зазначені в цих Правилах, є невід’ємною частиною цих Правил та встановлюють умови та порядок надання послуг, функціонування сервісів, участі в Акції тощо. З метою уникнення протиріч, документи та інформація, посилання на які зазначені в цих Правилах, є чинними на дату, коли Учасник взяв участь в Акції, виконавши умови цих Правил.

 5.Фонд Заохочень Акції

5.1. Заохочення Акції – безкоштовна доставка Логістичним партнером замовлення, здійсненого відповідно до умов, вказаних у п. 4.1. Правил, якщо вага замовлення не перевищує 20 кг (надалі – «Гарантоване заохочення»).

5.2. Кожен Учасник акції має право отримати стільки Гарантованих заохочень протягом кожної доби Періоду проведення Акції, скільки здійснить відповідно до умов, вказаних у п. 4.1. Правил замовлень вагою до 20 кг та вартістю від 1000 гривень кожне.

5.3. Гарантоване заохочення не підлягає обміну на інші послуги Організатора чи Логістичного партнера та не підлягає накопиченню чи збиранню. Заохочення не підлягає компенсації готівковими коштами.

Гарантоване заохочення діє виключно в межах Території проведення Акції та не може бути використане Учасниками для замовлення послуг Організатора чи Логістичного партнера поза умовами цих Правил.

5.4. Послуги Організатора та Логістичного партнера, які не беруть участі в Акції та на які не поширюються умови цих Правил, не є Заохоченням згідно з цими Правилами та використовуються Учасником самостійно відповідно до умов їх надання.

5.5. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за неможливість вчинення передбачених цими Правилами дій, спрямованих на реалізацію Акції, через продовження або посилення обмежувальних заходів, введених рішеннями органів державної влади та/або місцевого самоврядування, зокрема тих, що спрямовані на боротьбу з епідеміями, пандеміями, подовження комендантської години тощо. У цьому випадку Організатор може ухвалити рішення про відтермінування Акції або зміну її умов, включаючи умови щодо порядку та строків вручення Заохочень, повідомивши про це Учасників у порядку, передбаченому Розділом 3 цих Правил. Організатор/Партнер звільняється від відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини стосовно залучених ним третіх осіб.

5.6. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку та мережі Інтернет під час проведення Акції. 

 

6.Інші умови

6.1. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

Організатор/Партнер не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень Акції.

6.2. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор/Партнер не зобов’язані листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

6.3. Правила затверджені Організатором та діють протягом Періоду проведення Акції.

6.4. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними та надають згоду Організатору на обробку та поширення його персональних даних, відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Закон) Учасникам Акції повідомляється:

6.6. Володільцем бази персональних даних Учасників Акції є Організатор Акції.

6.7. Персональні дані Учасників Акції збираються та обробляються з метою забезпечення участі в Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин.

6.8. З метою обробки персональних даних, згідно з цими Правилами, обробляються ПІБ Учасника Акції, контактний номер телефону, адреса доставки.

6.9. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень.

6.10. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор та будь-які залучені ним треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.

6.11.  Організатор гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації, отриманої від Учасника, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати все доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом, і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6.12. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на юридичну адресу Організатора, вказану у п. 1 цих Правил

6.13. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу

Головна Акції Кошик Кабінет